Dentysta Szczecin, wybielanie zębów Szczecin, implanty Szczecin

Specjalistyczny Gabinet Dentystyczny w Szczecinie

 

RODO

Informacja dotycząca realizacji obowiązków, wynikających z art. 13 i 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)¹ .

I.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczny Gabinet Dentystyczny UNIDENT Edyta Monika Barańska – Pukszta z siedzibą przy ul. Emilii Plater 11/I, 71- 635 Szczecin, który dostępny jest pod adresem email: unident@unident.szczecin.pl lub telefonem nr 91 829 84 72.

II. Cele i podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych.

– Realizacja świadczeń zdrowotnych w postaci: profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego (art.9 ust.2 lit.h RODO w związku z właściwymi przepisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Ustawy o działalności leczniczej).
– Realizacja usług z zakresu stomatologii, utrzymanie komunikacji, potrzeby informacyjno-promocyjne (Pani/Pana zgoda – art.6 ust.1 lit.a RODO).
– Realizacja umów cywilnoprawnych (art.6 ust.1 lit.b RODO).
– Realizacja umów o pracę (art.6 ust.1 lit.b oraz 9 ust.2 lit.b RODO w związku z właściwymi przepisami Ustawy Kodeks pracy).

III. Okresy przechowywania danych.

– Dane przetwarzane w celu określonym w pkt. II.1. przechowywane będą przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, z wyjątkami wskazanymi w art. 29 ust.1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
– Dane przetwarzane w celach wskazanym w pkt. II.2. przechowywane będą przez 10 lat od wykonania usługi a w pozostałym zakresie do realizacji celu.
– Dane przetwarzane w celach wskazanych w pkt. II.3. i II.4, gdy mają zastosowanie właściwe przepisy Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, w zależności od warunków i wyjątków szczegółowo w niej określonych, przechowywane będą przez 10 lub 50 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym umowa uległa rozwiązaniu lub wygasła. W pozostałych przypadkach dane przechowywane będą przez 5 lat od realizacji celu.

IV. Dane przekazywane są zgodnie z przepisami prawa odbiorcom w ramach zleceń na: administrowanie i serwisowanie systemami informatycznymi, obsługę poczty, prowadzenie księgowości i spraw kadrowych oraz w zakresie udzielania konsultacji medycznych, wykonywania zdjęć RTG i protetyki dentystycznej.

V. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

VI. Ma Pani/Pan prawo:

– dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa,
– kontaktu z Administratorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących na mocy RODO praw,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,

VII. Podania przez Panią/Pana danych, w przypadkach wskazanych w pkt. II.1. i II.4. jest obowiązkiem ustawowym. Natomiast w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwi realizację celu.

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).